Politika zasebnosti podjetja Kovanec Unlimited d.o.o.

Splošno:
Namen Politike zasebnosti KOVANEC UNLIMITED poslovno svetovanje d.o.o. (v nadaljevanju: Kovanec Unlimited) je zlasti v zagotavljanju ustrezne stopnje transparentnosti delovanja naše spletne strani in informiranosti posameznika, ki našo spletno stran obišče, ne glede na to ali se odloči za spletni nakup ali ne (v nadaljevanju posameznik).

Z željo zagotoviti transparentno in zakonito politiko zasebnosti vam v podjetju Kovanec Unlimited omogočamo, da ste seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki vam omogočajo informiranost. V celoti sledimo ureditvi, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR) in nacionalna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 


Podatki o upravljalcu osebnih podatkov:
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to Politiko zasebnosti, je Kovanec Unlimited.

Podatki o upravljalcu:
KOVANEC UNLIMITED poslovno svetovanje d.o.o.
Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana
Matična številka: 8302073000
Davčna številka: 78866553
elektronski naslov: [email protected] 

Kovanec Unlimited se v želji po čim večji varnosti vaših osebnih podatkov zavezuje, da bodo ti obravnavani zaupno in uporabljeni izključno za namen, zaradi katerih so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in spoštovanjem najvišjih standardov njihove obravnave. 

Zadostno stopnjo varnosti osebnih podatkov zagotavljamo zlasti z primernimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki. Pri tem skrbimo za ustrezno stopnjo zaščite in učinkovite fizične, elektronske ter administrativne ukrepe, s katerimi zbrane osebne podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Da bi lahko to dosegli smo dostop do vaših osebnih podatkov strogo omejili, saj je dovoljen izključno pooblaščenim osebam, in zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje storitev, ki jih nudi Kovanec Unlimited.


Namen obdelave osebnih podatkov:
Vaše osebne podatke obdelujemo za izvajanje storitev na spletnem mestu in ob vašem predhodnem soglasju tudi za potrebe neposrednega trženje ter za potrebe zakonitih interesov.

1. Z vašimi osebnimi podatki lahko razpolagamo za namen izvajanja storitev, ki vam jih nudimo na naši spletni strani. Brez posredovanja vaših podatkov, v skladu z veljavnimi predpisi, pogodbe ni mogoče skleniti, saj gre v teh primerih za nujno potrebne podatke. Poleg nujno potrebnih podatkov pa lahko od vas za potrebe izvajanja storitev pridobimo tudi druge podatke. V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Kovanec Unlimited obdeluje vaše osebne podatke za: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

2. Z izrecnim in predhodnim soglasjem posameznika lahko Kovanec Unlimited osebne podatke pridobi tudi neposredno od posameznika in jih zbira ter obdeluje za potrebe obveščanja oziroma neposrednega trženja na podlagi profiliranja in segmentiranja. Obdelava osebnih podatkov je v teh primerih omejena s soglasjem, ki ga poda posameznik in iz katerega izhaja namen, dovoljen obseg obdelave in dogovorjeni kanali za obveščanje. Obdelava osebnih podatkov traja do prejema vašega preklica oziroma do trenutka, ko Kovanec Unlimited do vas izpolni vse obstoječe in pričakovane pogodbene ter druge obveznosti. 

3. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave. V primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdelujemo podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posredujemo tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. V tem primeru se zaradi preprečevanja prihodnjih zlorab oziroma prevar podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Kovanec Unlimited z vsemi osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z Uredbo EU 2016/679 (»GDPR«), ki ščiti pravice posameznikov s področja varstva osebnih podatkov. Posameznik ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kovanec Unlimited v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje naslednje osebne podatke posameznika:

 • podatke, ki jih posameznik vpiše na v spletnem obrazce v spletni trgovini za sodelovanje v nagradni igri,  
 • podatke o ponudbah, ki jih je Kovanec Unlimited posredoval posameznikom in podatke o sprejetih ponudbah,
 • podatke o nagrajencih in o zahtevkih posameznika v zvezi z nagradnimi igrami, ki jih organizira Kovanec Unlimited,
 • podatke, ki jih Kovanec Unlimited pridobi v drugih komunikacijah s posameznikom (npr. v zvezi z dogodki, ki jih organizira Kovanec Unlimited, registraciji in uporabi mobilnih aplikacij, uporabi spletnih aplikacij itd....),
 • podatke o danih privolitvah posameznika.


Vaše pravice:
Kovanec Unlimited vam zagotavlja enostavno izvrševanje pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Te pravice so v Splošni Uredbi podrobneje opredeljene v členih 16. do 24., in so: pravica do seznanitve, pravica do popravka, pravica do izbrisa ali omejitve obdelave, pravica do ugovora zoper obdelavo in pravica do prenosa osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko enostavno uveljavljate tako, da nas kontaktirate na elektronski naslov: [email protected], ali pisno na naslov sedeža Kovanec Unlimited. V tem primeru nas obvestite, katero od pravic boste uveljavljali in glede katerih osebnih podatkih.

Tudi soglasje za obdelavo, ki ga podate na spletni strani ni dokončno, saj ga lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali pa delno prekličete z elektronskim sporočilom na [email protected] Ob tem izpostavljamo, da preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas ne bo imel negativnih posledic oziroma sankcij. Posledica preklica soglasja je zgolj to, da vaših osebnih podatkov ne bomo več zbirali in obdelovali, razen, če bo to kljub vašemu preklicu nujno potrebno (npr. za potrebe teka postopkov pred državnimi organi, izpolnitve pogodbenih obveznosti ipd.). 

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, lahko preko navedenega elektronskega naslova sama stopi v stik s podjetjem Kovanec Unlimited za pojasnila glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njenih osebnih podatkov in uresničevanjem njenih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik ima tudi pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, v kolikor meni, da so mu bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, lahko Kovanec Unlimited posamezniku zaračuna razumno pristojbino ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.


Rok hrambe osebnih podatkov:
Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena njihove obdelave oziroma do vašega preklica v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbenih dogovorov (na primer izpolnitev spletnega naročila), razen v primerih, ko je konkretni rok hrambe osebnih podatkov določen s predpisom. Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov?
Vaše podatke hranimo zase. V kolikor narava posameznih aktivnosti to zahteva, vaše podatke posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem (na primer računovodski servis, pošta ipd.) ali državnim organom (upravni organi, nadzorstveni organi, policija ipd.). 


Varnost:
Vsi zaposleni, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezani k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Z rednimi kontrolnimi pregledi, vzdrževanjem in obnavljanjem skrbimo, da prostori, kjer hranimo osebne podatke, strojna ter programska oprema, ki je potrebna za upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, nudijo varne pogoje in nepooblaščenim ne omogočajo dostopa do osebnih podatkov posameznika.

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani upravitelja in začne veljati 26.3.2020.

Vsebino naše Politike zasebnosti bomo spreminjali, v kolikor bo to potrebno, zato vas vabimo, da redno spremljate našo spletno strani, kjer vas bomo o vseh spremembah pravočasno in ustrezno obvestili.
 

KOVANEC UNLIMITED poslovno svetovanje d.o.o.                                 Ljubljana, 26.3.2020

 

 

POVZETEK DOGOVORA O SKUPNEM UPRAVLJANJU OSEBNIH PODATKOV 

Skupina Kovanček, ki jo sestavljajo družbe Kovanček Group d.d., Kovanček d.o.o., Kovanček posredovanje d.o.o., Kovanček prihranki d.o.o., Kovanček zavarovanja d.o.o. in Pro Storitve d.o.o., je dne 15.11.2019 v skladu s 26. členom Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba) sprejela Dogovor o skupnem upravljanju osebnih podatkov (v nadaljevanju dogovor). 

Zaradi uresničevanja zahteve po transparentnosti pri obdelavi osebnih podatkov v nadaljevanju podajamo povzetek sklenjenega dogovra.

Namen dogovora:

Poglavitni namen dogovra je ureditev medsebojnih razmerij in načina obravnave, pravic in obveznosti posamezne družbe ter način za učinkovito uresničevanja pravic posameznikov, katerih podatki se obdelujejo. 

Osebni podatki, ki so predmet dogovora:

Predmet tega dogovora so vsi osebni podatki, ki so bili od posameznikov pridobljeni s strani katere koli od družb v Skupini Kovanček na podlagi predhodnega soglasja posameznika ali z namenom izpolnitve s pogodbo prevzetih obveznosti.

Namen obdelave osebnih podatkov v skladu z dogovorom:

Skupni upravljalci bodo osebne podatke obdelovali zaradi:

 • organizacija in izvedba nagradnih iger in programov ugodnosti, obveščanje o prejemu nagrad oziroma ugodnosti, komuniciranje z udeleženci v zvezi z izvedbo nagradne igre oziroma programa ugodnosti, javne objave izžrebanih nagrajencev ter davčne obdelave podatkov oziroma izpolnitev davčnih obveznosti družbe glede podeljenih nagrad;
 • neposredno trženje preko telefona, SMS/MMS oziroma elektronskih sporočil ali pa pisno po pošti;
 • posredovanje zbranih osebnih podatkov  družbam v Skupini Kovanček, ki lahko obdelujejo osebne podatke posameznika za potrebe neposrednega trženja preko telefona, SMS/MMS oziroma elektronskih sporočil ali pa pisno po pošti; 
 • oblikovanje in posredovanje posamezniku prilagojenih ponudb glede novosti ali ugodnosti preko telefona, SMS/MMS oziroma elektronskih sporočil ali pa pisno po pošti, ki jih pripravijo na podlagi ugotovljenih interesov, navad, zahtev in potreb udeleženca (na podlagi profila posameznika);
 • obdelava zbranih osebnih podatkov in medsebojno posredovanje le-teh med družbami znotraj Skupine Kovanček zaradi optimizacije poslovanja, zaradi učinkovitega ter nemotenega poslovanja družb v Skupini Kovanček, pravice do obdelove osebnih podatkov, zaščite informacijskega sistema pred nepooblaščenimi vdori;
 • sklepanje in izvajanje donatorskih dogovorov
 • oblikovanje profilov oziroma avtomatizirana obdelava osebnih podatkov, vključno z  uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja posameznika;
 • sklepanja in izvajanje pravnih poslov (na primer zavarovalnih pogodb);
 • zagotavljanje sledljivosti obdelav osebnih podatkov;
 • izpolnitev zakonskih obveznosti; 
 • fotografiranje in snemanje za promocijske namene;

Čas hrambe osebnih podatkov:

Čas hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena zbiranja osebnih podatkov in traja največ do izpolnitve namena oziroma do preklica posameznika, razen v primerih, ko so osebni podatki, potrebni za sodni, disciplinski ali upravni postopek, hranijo do pravnomočnega zaključka sodnega, disciplinskega ali upravnega postopka.

Obveznosti družb v Skupini Kovanček pri obdelavi osebnih podatkov:

Vsaka od družb v Skupini Kovanček mora skrbeti za to, da:

- posameznika obvesti o obdelavi osebnih podatkov in njegovih pravicah kot izhajajo iz Uredbe;

- skrbi, da je obdelava osebnih podatkov skladna z vsakokratno veljavnimi predpisi;

- po poteku roka hrambe poskrbi, da se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo;

- zagotovi ustrezno stopnjo varnosti osebnih podatkov zaradi preprečevanja nepooblaščenih dostopov do osebnih podatkov.

Pravice posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo:

Dogovor ne vpliva na pravice, ki jih posameznikom zagotavlja Splošna uredba in sicer:

 • pravica da dostopa do podatkov, ki so predmet tega dogovora; 
 • pravica zahtevati od družb v Skupini Kovanček, da mu posreduje:
  • kopijo podatkov, ki se o njem obdelujejo, 
  • informacije o vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namenu obdelave, kategoriji uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki razkriti in predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov;
 • pravica do popravka netočnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja oziroma do dopolnitve nepopolnih podatkov;
 • pravica do izbrisa (pravica do pozabe): upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, če so izpolnjeni naslednji pogoji
  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava oziroma za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
 • pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo v naslednjih primerih:
  • če posameznik zahteva popravek netočnih podatkov, v obdobju,  ko upravljalec preverja točnost;
  • obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu podatkov in zahteva omejitev;
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • pravica do prenosljivosti: posameznik, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;
 • pravica do ugovora.

Vse navedene pravice lahko posameznik uveljavlja glede vseh osebnih podatkov, ki jih je posredoval Skupini Kovanček in proti vsaki družbi. V ta namen je vzpostavljena skupna (enotna) kontaktna točka:

- naslov: Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana

- elektronski naslov [email protected]

Družbe v skupini Kovanček so imenovale skupno osebo, ki je pooblaščena za varstvo osebnih podatkov in je posameznikom na razpolago glede vseh vprašanj, ki so povezana z obdelavo njihovih osebnih podatkov ter uresničevanjem pravic na podlagi Splošne Uredbe. Pooblaščena oseba je posameznikom na razpolago vsak delovnik. 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravno obvestilo o piškotkih


SPLOŠNO:
Kovanec Unlimited d.o.o. poslovno svetovanje je kot te spletne strani zavezan k varovanju vaše zasebnosti. Da bi vašo zasebnost lahko v kar največji meri ustrezno zaščitili, vam skušamo z obvestili na naši spletni strani na enostaven in razumljiv način zagotoviti jasne informacije o naših postopkih ravnanja z podatki, ki nam jih posredujete in o vaših pravicah glede teh podatkov. V pravnem obvestilu, ki sledi boste našli informacije o tem kaj so piškotki; katere vrste piškotkov se lahko naložijo na vašo napravo ob obisku naše spletne strani; in o tem kako lahko sami prilagajate nastavitve o piškotkih, ki vam omogočajo, da se prosto odločate o tem katere piškotke boste dopustili. 

Ker predmetno Pravno obvestilo o piškotkih ne govori o tem, kako na splošno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, vas vabimo, da si za več informacij o obdelavi, shranjevanju in varovanju vaših osebnih podatkov, preberete našo Politiko zasebnosti.

PIŠKOTKI: 
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik namestijo spletna mesta, ki jih obiščete. Uporabljajo se, da spletne strani delujejo bolj učinkovito, pa tudi za zagotavljanje informacij lastnikom spletne strani. V spodnji tabeli so prikazani posamezni piškotki, ki jih uporabljamo, njihov namen in trajanje. Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Kot večina ponudnikov spletnih storitev, tudi mi uporabljamo piškotke da zagotavljamo, zavarujemo in izboljšujemo svoje storitve, vključno s tem, da si zapomnimo vaše prednostne nastavitve, vas prepoznamo, ko obiščete naše spletišče in osebno prilagodimo oglase vašim interesom. Za te namene povezujemo podatke, ki jih prejmemo preko piškotkov, z drugimi osebnimi podatki, ki jih imamo o vas. O uporabi piškotkov ste obveščeni ob prvem obisku spletne strani s prikazom obvestila, za uporabo piškotkov glede na namen pa vas prosimo za posebno privolitev. 

UPRAVLJANJE S PIŠKOTKI:
Ker cenimo vašo zasebnost, je nadzor nad tem, katere piškotke želite uporabljati povsem v  vaših rokah. Nadzor vam omogočajo spremembe nastavitev piškotkov. Vse novejše različice priljubljenih brskalnikov omogočajo nadzor nad piškotki. Brskalnik lahko nastavite tako, da sprejme ali zavrne vse ali nekatere piškotke, lahko pa tudi izbriše že shranjene piškotke. Za navodila o tem, kako upravljati piškotke si preberite razdelek »Pomoč« v vašem brskalniku. Upoštevajte, da nastavitve vplivajo le na analitične piškotke in piškotke za namen trženja. Opozoriti vas moramo tudi, da nekatera področja našega spletnega mesta morda po spremembi nastavitev piškotkov ne bodo delovala oziroma bo njihovo delovanje omejeno. 

Za uveljavitev spremenjenih nastavitev boste morda morali osvežiti svojo stran. Na spodnjih povezavah so vam  na voljo informacije, ki jih potrebujete za upravljanje piškotkov v priljubljenih brskalnikih:
-    https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
-    https://support.microsoft.com/sl-si/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
-    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
-    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
-    https://help.opera.com/en/latest/
-    https://support.apple.com/en-gb/safari

Če želite poiskati informacije o drugih brskalnikih, obiščite spletno mesto razvijalca brskalnika.

V kolikor se odločite, da piškotkov ne boste sprejeli, bo spletno mesto uporabilo piškotek, da si bo to vašo izbiro zapomnilo. Tudi tako izbiro je mogoče spremeniti na povezavi »zasebnost in piškotki«.

VRSTE PIŠKOTKOV:
Naša spletna stran uporablja naslednje vrste piškotkov:

Nujno potrebni piškotki:
Omogočajo delovanje osnovnih funkcionalnosti za delovanje spletne strani. Brez teh piškotov določene storitve, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi ustrezno delovale.

Analitični piškotki:
Tovrstni piškotki zbirajo anonimne informacije o uporabi spletne strani. Analitični piškotki nam pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran in na podlagi teh informacij lahko načrtujemo izboljšano uporabniško izkušnjo.

Piškotki za napredno oglaševanje:
Piškotki za napredno oglaševanje so namenjeni sledenju obiskovalcev. Takšni piškotki vsebujejo informacijo o vaših iskanjih in iskanjih ostalih uporabnikov, ki imajo podobna zanimanja. Namen sledenja je prilagojen prikaz uporabniku zanimivih in relevantnih oglasov in s tem približanje oglaševalcev pravi ciljni publiki.

Funcionalni piškotki:
Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbrane nastavitve. Ti piškotki se uporabljajo za zagotovitev, da lahko pravilno krmarite po naših spletnih straneh in predvajate videoposnetke, poslušate oddaje ali delite strani prek družbenih medijev ali nastavite izgled spletne strani.

Poleg naštetih piškotkov naše spletno mesto uporablja tudi piškotke za katere v skladu z 157. čl. ZEKom-1 privolitev ni potrebna, saj so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahteva. Ti piškotki so:

Sejni piškotki:
To so začasni piškotki, ki potečejo, ko zaprete spletni brskalnik in omogočajo, da si spletno mesto zapomni uporabnikov vnose v spletne obrazce, nakupovalno košarico, ipd.. 

Piškotki, ki so potrebni zaradi varnosti in zavarovanja (npr. zaznavajo napačne vpise in tako preprečujejo zlorabe sistemov za vpisovanje in registracijo).

Piškotki, ki omogočajo predvajanje multi-medijskih vsebin:
Ti piškotki, so začasni in so namenjeni predvajanju video ali avdio vsebin na spletnem mestu (npr.: predvajanje Adobe Flash).

Piškotki za prilagoditev nastavitev uporabnikovim željam (npr.: nastavitev jezika).

Piškotki vezani na vtičnike (social media plug-in) družbenih omrežij in storitev.

     

Druge tehnologije poleg piškotkov:
Če se registrirate za prejemanje novic in ponudb po e-pošti, boste prejeli e-poštna sporočila, ki bodo vsebovala spletno povezavo, ki bo v obliki majhne slike, ki je vdelana v vsako e-pošto. Uporabila se bo za pošiljanje podatkov, kot je vaš IP naslov, kdaj je bilo pregledano e-poštno sporočilo, iz katere naprave in katere geolokacije. Podatke o uporabi e-pošte uporabljamo za sestavljanje poročil in za izboljšanje komunikacije. Naša spletna mesta lahko zbirajo tudi vaš IP naslov, ki je shranjen kot del datotek dnevnika spletnih strežnikov.

PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za piškotke na spletnih straneh je Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) , ki določa pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika; v kolikor pa piškotki omogočajo vašo identifikacijo pa se uporabljajo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov .

SPREMEMBA POLITIKE PIŠKOTKOV:
Ker bomo politiko piškotkov po potrebi prilagajali, vas vabimo k rednemu spremljanju našega pravnega obvestila o piškotkih, da boste seznanjeni z morebitnimi spremebami. V kolikor bodo spremembe večje pa vas bomo, iz previdnosti, o njih obvestili tudi mi.


NAROČANJE NA E-NOVICE: 
Pri naročanju na e-novice in o-obvestila lahko Podjetje poleg vaše IP številke obdeluje tudi vaš naslov elektronske pošte, ki ga vpišete v spletni obrazec, datum in čas prijave. Podjetje te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novostih za področje, ki ga izberete. Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da se od e-novic odjavite tukaj. Osebne podatke (naslov elektronske pošte) Podjetje obdeluje na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Uredbe GDPR). Pri oddaji naročila za nakup blaga ali samostojni prijavi na e-novice oziroma e-obvestila lahko označite, da soglašate, da Podjetje vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih za izbrano področje ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo Odjava. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, Podjetje ne bo pošiljalo obvestil na vaš elektronski naslov, niti ne bo zbiralo ali obdelovalo vašega naslova elektronske pošte. Podjetje namreč za prijavo na novice uporablja sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki izrecno soglašajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Uredbe GDPR.

Upravljalec piškotkov: 
KOVANEC UNLIMITED poslovno svetovanje d.o.o.